«Инновация отличает лидера от догоняющего. Новым идеям нет предела.
Всё зависит лишь от вашей фантазии»
Стив Джобс

   

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження
61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 24 жовтня 2017 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната № 312. Реєстрація учасників відбудеться з 10.00 до 10.25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 18.10.2017.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ
(крім кумулятивного голосування)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова)  у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання  порядку денного; голосування проводиться з використанням  бюлетенів для голосування.

 1. Про затвердження передавального акту.

Затвердити передавальний акт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 05461579) (Товариство, що припиняється) ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНХІМФАРМТЕХ»  (Товариство - Правонаступник) станом на 20.10.2017.

 1. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих документів Товариства-правонаступника.

Визначити Трофіменка Володимира Васильовича особою, уповноваженою на підписання установчих документів Товариства-правонаступника.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімн. № 312). Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можна у місці проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ixft.kh.ua.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Телефон для довідок: 731-68-76.

 

Голова комісії
з припинення (перетворення)

П
АТ "Iнхiмфармтех"                                        ______________________ /Трофіменко В.В./

дата розміщення 22.09.2017

    

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента дата розміщення 05.04.2017

         

                                                                                                           Додаток 28  

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента дата розміщення 05.04.2017

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IННОВАЦIЙНI ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05461579

3. Місцезнаходження емітента

61030 м.Харкiв вул. Бiологiчна, 19

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 731-68-75, 733-20-90

5. Електронна поштова адреса емітента

info@ixft.kh.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ixft.kh.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або банкрутства за рiшенням вищого органу емiтента або суду

 

2. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетворення - 05.04.2017.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента шляхом перетворення, - Загальні збори Товариства (протокол б/н від 05.04.2017).

Причини рішення про припинення емітента - Товариство з додатковою відповідальністю є більш доцільною організаційно-правовою формою для господарської діяльності Товариства.

Способ припинення - шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю.

Дата проведення загальних зборів - 05.04.2017.

Результати голосування - "за"- 100%, «проти» - 0%.

Повне найменування юридичної особи, що буде утворена - Товариство з додатковою відповідальністю "ІНХІМФАРМТЕХ".

Всі майнові та інші права, активи та зобов’язання у повному обсязі переходять до Товариства-правонаступника.

Порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника - акції ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ» (товариства, що перетворюється) конвертуються в частки (паї) Товариства-правонаступника, коефіцієнт конвертації дорівнює 1; розподіл часток Товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ»; розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення, дорівнює розміру статутного капіталу акціонерного товариства, а саме 1417500,00 грн.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.  Директор ____________ Трофiменко Володимир Васильович

          

   дата розміщення 05.04.2017

                                                                                                                Додаток 28  

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IННОВАЦIЙНI ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05461579

3. Місцезнаходження емітента

61030  м.Харкiв вул. Бiологiчна, 19

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 731-68-75, 733-20-90

5. Електронна поштова адреса емітента

info@ixft.kh.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ixft.kh.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) Трофiменко Володимир Васильович обрано 05.04.2017 (дата вчинення дiї 05.04.2017).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 31.21653% на суму 442494.25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу - на строк, необхiдний для виконання процедури реорганiзацiї.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, директор.

Рiшення прийнято загальними зборами  (протокол б/н вiд 05.04.2017).

 

Член комiсiї по припиненню (перетворенню) Шаламов Андрiй Вiкторович обрано 05.04.2017 (дата вчинення дiї 05.04.2017).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00369% на суму 52.25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, - на строк, необхiдний для виконання процедури реорганiзацiї

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - головний бухгалтер, приватний пiдприємець.

Рiшення прийнято загальними зборами  (протокол б/н вiд 05.04.2017).

 

Голова Наглядової ради Богданова Олена Вадимiвна обрано на ту саму посаду (переобрано) 05.04.2017 (дата вчинення дiї 05.04.2017).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.32085% на суму 288048.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу,  до наступних рiчних зборiв товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, Голова Наглядової ради.

Рiшення про обрання особи на посаду члена Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 05.04.2017), про обрання особи на посаду Голови Наглядової ради - прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 05.04.2017).

Посадова особа є акцiонером.

 

Член Наглядової ради Косячкiна Тетяна Миколаївна обрано на ту саму посаду (переобрано) 05.04.2017 (дата вчинення дiї 05.04.2017).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.86439% на суму 338277.75 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, до наступних рiчних зборiв товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, Член Наглядової ради.

Рiшення прийнято загальними зборами  (протокол б/н вiд 05.04.2017).

Посадова особа є акцiонером.

 

Член Наглядової ради Любинський Вадим Рувинович обрано на ту саму посаду (переобрано) 05.04.2017 (дата вчинення дiї 05.04.2017).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.90219% на суму 154538.50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, до наступних рiчних зборiв товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - завiдуючий вiддiлом метрологiї, Член Наглядової ради

Рiшення прийнято загальними зборами  (протокол б/н вiд 05.04.2017).

Посадова особа є акцiонером.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.Директор ____________ Трофiменко Володимир Васильович

 дата розміщення 05.04.2017

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м.
Харків, вул. Біологічна, 19)

повідомляє, що проект порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться 05 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната № 312 (Реєстрація учасників відбудеться з 09.30 до 09.55 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 30.03.2017), доповнено наступними питаннями:

13.  Про припинення шляхом перетворення.

Здійснити припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 05461579) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНХІМФАРМТЕХ» .

14.  Про призначення (покладання функції) комісії по припиненню (перетворенню).

Обрати Комісію по припиненню (перетворенню) ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ» у складі 2 осіб: Голова комiсiї по припиненню (перетворенню) –Трофіменко В.В.; Члени комiсiї по припиненню (перетворенню) –

,Шаламов А.В.

15.  Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих документів Товариства-правонаступника.

Визначити Трофіменко Володимира Васильовича особою, уповноваженою на підписання установчих документів Товариства-правонаступника.

16.  Про порядок і умови здійснення перетворення.

Затвердити запропоновані порядок та умови здійснення перетворення ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ»

17.  Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.

Затвердити запропонований порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.

18.  Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення.

Встановити, що кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій у відповідності з чинним законодавством.

19.  Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами.

Затвердити запропоновані порядок та строк для пред'явлення вимог кредиторами.

20.  Про затвердження плану перетворення.

Затвердити запропонований план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНХІМФАРМТЕХ».

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19, кабінет директора, кімната № 312. Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - ixft.kh.ua.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 

 

Телефон для довідок: 731-68-76. 

дата розміщення 23.03.2017

Повідомлення опубліковано 23.03.2017 у № 56  Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження
61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 05 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната № 312. Реєстрація учасників відбудеться з 09.30 до 09.55 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 30.03.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.. Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «МДЦ»  щодо забезпечення проведення загальних зборів, у тому числі - по передачі повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

 1. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

 1. Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.

У зв'язку з тим, що Товариством за 2016 рік отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

 1. Зміна типу Товариства.

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

 1. Зміна найменування Товариства.

Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНХІМФАРМТЕХ»; скорочене найменування: ПрАТ «ІНХІМФАРМТЕХ».

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ» шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

2. Доручити Трофіменко Володимиру Васильовичу підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

 1. Про обрання членів Наглядової ради.

Кумулятивне голосування

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов'язків члена Наглядової ради на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з         членами Наглядової ради, Директора Товариства Трофіменко В.В..

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний 2016 

попередній 2015

Усього активів

754

880

Основні засоби

582

693

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

14

2

Сумарна дебіторська заборгованість

11

7

Грошові кошти та їх еквіваленти

24

125

Нерозподілений прибуток

-804

-735

Власний капітал

613

682

Статутний капітал

1417

1417

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

31

57

Чистий прибуток (збиток)

-69

-189

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5670000

5670000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

6

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19, кабінет директора, кімната № 312. Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - ixft.kh.ua.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Телефон для довідок: 731-68-76.

дата розміщення 28.02.2017

Повідомлення опубліковано 28.02.2017 у № 40 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

 

Директор
П
АТ "Iнхiмфармтех"                                                              ______________________ /Трофіменко В.В./

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IННОВАЦIЙНI ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05461579

3. Місцезнаходження емітента

61030  м.Харкiв вул. Бiологiчна, 19

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 731-68-75, 733-20-90

5. Електронна поштова адреса емітента

info@ixft.kh.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ixft.kh.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення 

Голова Наглядової ради Богданова Олена Вадимiвна обрано 29.03.2016 (дата вчинення дiї 29.03.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.32085% на суму 288048.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу - на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ФОП.

Рiшення про обрання особи Членом Наглядової ради прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.03.2016), про обрання особи Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 29.03.2016).

 

Член Наглядової ради Косячкiна Тетяна Миколаївна обрано 29.03.2016 (дата вчинення дiї 29.03.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.86439% на суму 338277.75 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу - на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - референт.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.03.2016).

 

Член Наглядової ради Любинський Вадим Рувинович обрано 29.03.2016 (дата вчинення дiї 29.03.2016).

Особи не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.90219% на суму 154538.50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу - на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - завiдуючий вiддiлом метрологiї.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.03.2016).

 

Голова Ревiзiйної комiсiї Гриньова Тетяна Волиславiвна обрано 29.03.2016 (дата вчинення дiї 29.03.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.35859% на суму 104308.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу -  на п'ять рокiв.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - економiст.

Рiшення про обрання особи Членом Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.03.2016), про обрання особи Головою Ревiзiйної комiсiї прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї  (протокол б/н вiд 29.03.2016).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Трофiменко Олена Володимiровна обрано 29.03.2016 (дата вчинення дiї 29.03.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00649% на суму 92.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу - на п'ять рокiв.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - провiдний iнженер.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.03.2016).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Карамушка Микола Семенович обрано 29.03.2016 (дата вчинення дiї 29.03.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00110% на суму 15.75 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу - на п'ять рокiв.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - контролер сторожової охорони.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.03.2016).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади  Директор  Трофiменко Володимир Васильович 

дата розміщення 30.03.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження
61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 29 березня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната № 312. Реєстрація учасників відбудеться з 09.30 до 09.55 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 23.03.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 9. Про обрання членів Наглядової ради.
 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 12. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
 14. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний 2015 

попередній 2014

Усього активів

880

1060

Основні засоби

693

804

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

2

4

Сумарна дебіторська заборгованість

7

104

Грошові кошти та їх еквіваленти

125

148

Нерозподілений прибуток

-735

-546

Власний капітал

682

871

Статутний капітал

1417

1417

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

57

28

Чистий прибуток (збиток)

-189

-130

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5670000

5670000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

7

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19, кабінет директора, кімната № 312. Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Телефон для довідок: 731-68-76.  
Дата розміщення 26.02.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження
61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 16 квітня 2015 року о 09.30 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната № 312. Реєстрація учасників відбудеться з 09.00 до 09.25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 09.04.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
 4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
 5. Затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний 2014 

попередній 2013

Усього активів

1060

1207

Основні засоби

804

910

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

4

6

Сумарна дебіторська заборгованість

104

105

Грошові кошти та їх еквіваленти

148

186

Нерозподілений прибуток

-546

-416

Власний капітал

871

1001

Статутний капітал

1417

1417

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

28

23

Чистий прибуток (збиток)

-130

-241

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5670000

5670000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19, кабінет директора, кімната № 312. Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Телефон для довідок: 731-68-76. 

 

 

Директор
П
АТ "Iнхiмфармтех"                                                              ______________________ /Трофіменко В.В./

 16.03.15

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 08 квітня 2014 року о 09.30 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната № 312. Реєстрація учасників відбудеться з 09.00 до 09.25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 02.04.2014 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
 4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
 5. Затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний 2013 

попередній 2012

Усього активів

1235

1433

Основні засоби

910

619

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

6

3

Сумарна дебіторська заборгованість

105

83

Грошові кошти та їх еквіваленти

186

712

Нерозподілений прибуток

-367

-123

Власний капітал

1050

1294

Статутний капітал

1417

1417

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

23

46

Чистий прибуток (збиток)

-244

-38

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5670000

2920317

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19, кабінет директора, кімната № 312. Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Телефон для довідок: 731-68-76.

 

 

Директор
П
АТ "Iнхiмфармтех"                                                              ______________________ /Трофіменко В.В./

 

 

 

Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 1. Загальні відомості

 1.1. Повне найменування емітента

 

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IННОВАЦIЙНI ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ"

 

1.2. Організаційно-правова форма

 

 Публiчне акцiонерне товариство

 

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

 

05461579

 

 

1.4. Місцезнаходження

 

 

61030 м.Харкiв вул. Бiологiчна, 19

 

 

1.5.Міжміський код та телефон, факс

 

 

(057) 731-68-75 (057) 733-20-90

 

 

1.6. Електронна поштова адреса

 

 

05461579@sodruzhestvo.com.ua

 

 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

 

ixft.kh.ua

 

 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II

 

 

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

 

2. Текст повідомлення

 

Посадова особа Директор Трофiменко Володимир Васильович (паспорт: серiя МК номер 346500 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 19.12.1996) призначена 13.06.2013. Володiє 31.216525% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, - директор. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 13.06.2013).

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади

Директор

( підпис )


Трофiменко Володимир Васильович

 

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

 

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2012 року об 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19. Реєстрація учасників відбудеться з 10.30 до 10.55 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 05.04.2012 року.

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
 3. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.
 4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності за 2011 р.
 6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.
 7. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 8. Про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення та проспекту емісії простих іменних акцій Товариства.
 9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
 10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати необхідні дії, передбачені чинним законодавством, щодо закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.
 11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний

2011 

попередній 2010

Усього активів

695

1021

Основні засоби

502

692

Довгострокові фінансові інвестиції

104

104

Запаси

17

18

Сумарна дебіторська заборгованість

55

192

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

16

Нерозподілений прибуток

-1269

-1263

Власний капітал

226

232

Статутний капітал

369

369

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

469

789

Чистий прибуток (збиток)

-6

-249

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

111 999

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

13

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19). Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Телефон для довідок: 731-68-76.

 

 

 

Директор
П
АТ "Iнхiмфармтех"                    ______________________ /Трофіменко В.В./

 


 

Додаток 14

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акцiонерне товариство "Iнновацiйнi хiмiко-фармацевтичнi технологiї"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство                                                                      

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05461579

1.4. Місцезнаходження емітента

61030  м.Харкiв вул.Бiологiчна, 19

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

057 -731-68-75, 733-20-90

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 05461579@sodruzhestvo.com.ua; info@ixft.kh.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ixft.kh.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

 

2. Текст повідомлення

09.04.2012 р.  керівництву ПАТ "Інхімфармтех" стало відомо, що відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, у зв'язку з чим пакет власника акцій - фізичної особи  становить 160996  акцій (у тому числі з урахуванням збільшення на 111999 шт.), що складає 10.902%.

Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів  09.04.2012р.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади

         __________________

(підпис)

Трофіменко Влодимир Васильович (ініціали та прізвище керівника)

Директор

М. П.

 09.04.2012р.

(дата)

 

Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 1. 1.       Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05461579

1.4. Місцезнаходження емітента

61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 731-68-75, 733-20-90

1.6. Електронна поштова адреса емітента

05461579@sodruzhestvo.com.ua ; info@ixft.kh.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ixft.kh.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
 1. 2.       Текст повідомлення

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 11.04.2012р. (протокол б/н вiд 11.04.2012р.), прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi.

Акцiї простi iменнi, форма iснування - бездокументарна, кiлькiсть – 4 193 266 шт., на загальну суму 1 048 316,50 грн., спосiб розмiщення - приватний.

Номінальна вартість акцій – 0,25 грн. за акцію, запропонована ціна розміщення – 0,32 грн. за акцію, спосіб визначення ціни розміщення акцій – ціна розміщення дорівнює ринковій вартості акцій та визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ціна розміщення акцій затверджена Наглядовою радою Товариства.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 283,96%.

Співвідношення (у відсотках) загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 100%.

Інвестори, що стають власниками акцій, здобувають права, передбачені вимогами чинного законодавства та статуту Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів - грошовими коштами у національній валюті України.

Мета розміщення - залучення додаткових коштів, які будуть спрямовані на подальший розвиток Товариства, напрями використання отриманих коштів – залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, придбання виробничого обладнання, реконструкція основних засобів товариства та інші цілі передбаченні Статутом Товариства.

Розмiщення акцiй може призвести до збільшення частки у статутному капіталі:

- «фізичної особи», що є власником 352 414 штук, що до розміщення акцій становить 23,86% у статутному капіталі емітента;

- «фізичної особи», що є власником 346 152 штук, що до розміщення акцій становить 23,44% у статутному капіталі емітента;

- «фізичної особи», що є власником 258 198 штук, що до розміщення акцій становить 17,48% у статутному капіталі емітента;

- «фізичної особи», що є власником 160 996 штук, що до розміщення акцій становить 10,90% у статутному капіталі емітента.

Придбати цiннi папери, що розмiщуються, планують виключно акціонери Товариства.

Конвертацiя акцiй, що розмiщуються, не передбачається. Іншої суттевої інформації немає.

 1. 3.       Підпис

3.1.        Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади

         __________________

(підпис)

Трофіменко Влодимир Васильович (ініціали та прізвище керівника)

Директор

М. П.

 12.04.2012р.

(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ,

 

Повідомляємо, що 11.04.2012 відбулись річні загальні збори акціонерів ПАТ "ІНХІМФАРМТЕХ", на яких були прийняті наступні рішення:

 

По питанню порядку денного №1 прийнято рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

 

По питанню порядку денного №2 прийнято рішення:

Затвердити на посаді голови зборів Зозулю Андрія Володимировича, на посаді секретаря зборів Юровську Юлію Борисівну. Погодити передачу ТОВ "Співдружність" за договором повноважень лічильної комісії.

 

По питанню порядку денного №3 прийнято рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

 

По питанню порядку денного №4 прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

 

По питанню порядку денного №5 прийнято рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

 

По питанню порядку денного №6 прийнято рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

 

По питанню порядку денного №7 прийнято рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 1 048 316 гривень 50 копійок шляхом додаткового розміщення 4 193 266 штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 25 коп. кожна.

 

По питанню порядку денного №8 прийнято рішення:

 1. 1.       Здійснити закрите (приватне) розміщення 4 193 266 простих іменних акцій ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ».
 2. 2.       Викласти усі відомості щодо емісії акцій у окремому Протоколі, який називається Рішення про закрите (приватне) розміщення акцій  ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ».
 3. 3.       Викласти усі відомості передбачені чинним законодавством в окремому документі, який називається Проспект емісії акцій ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ».
 4. 4.       Затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ» (додається).

       Затвердити Проспект емісії акцій ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ».

 

По питанню порядку денного №9 прийнято рішення:

Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства.

 

По питанню порядку денного №10 прийнято рішення:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надати повноваження щодо:

-          прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено);

-          затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

-          прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-          повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-           письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 

По питанню порядку денного №11 прийнято рішення:

Визначити Директора Товариства Трофіменко Володимира Васильовича  уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

-        проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-          проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

ПАТ "ІНХІМФАРМТЕХ"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПАТ "ІНХІМФАРМТЕХ"

ТА МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ СВОГО ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА

 

11.04.2012 загальними зборами ПАТ "ІНХІМФАРМТЕХ" прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ "ІНХІМФАРМТЕХ". У зв`язку з цим, повідомляємо про можливість реалізації акціонерами ПАТ "ІНХІМФАРМТЕХ" свого переважного права.

Найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"  (далі – Товариство); код за ЄДРПОУ 05461579;

місцезнаходження: 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19, телефон (факс): (057) 731-68-75, 731-68-76, 733-20-90;

Розмір статутного капіталу – 369 183 грн. 50 коп.

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів Товариства на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій: № б/н від 11.04.2012.

До розміщення пропонується 4 193 266 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення – 1 048 316 гривень 50 копійок.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Строк і порядок реалізації акціонером свого переважного права: переважне право на придбання акцій має акціонер, який є таким на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій, тобто станом на 11.04.2012. Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Реалізація переважного права на придбання акцій здійснюється протягом 23 календарних днів (17 робочих днів) та здійснюється з 03 вересня 2012 року по 25 вересня 2012 включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харкiв,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312. Заяви подаються:  з 10-00 години до 16-00 години кожного робочого дня. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до уповноваженої особи Товариства - Директора Товариства Трофіменко Володимира Васильовича, письмову заяву про придбання акцій, укладає попередній договір купівлі-продажу акцій та перераховує на поточний рахунок Товариства №26006000099036 в ПуАТ "СЕБ Банк" м. Київ, МФО 300175 кошти в національній валюті України у сумі, яка дорівнює сумарній ринковій вартості акцій, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Товариство на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку закритого (приватного) розміщення акцій.

Отримання уповноваженою особою товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій непередбачено.

Дата початку розміщення акцій - 26 вересня 2012 року. Дата закінчення розміщення акцій - 09 листопада 2012 року.

Опис порядку розміщення акцій та їх оплати:

а) Адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення:

Закрите (приватне) розміщення акцій проводиться у два етапи:

Перший етап розміщення акцій триватиме 23 (двадцять три) календарних днів (17 робочих днів) та здійснюватиметься з 26 вересня 2012 року по 18 жовтня 2012 року  включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харкiв,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312;

Другий етап розміщення акцій починається з дня наступного за днем закінчення першого етапу, і триває 22 (двадцять два) календарних дня з 19 жовтня 2012 року по 09 листопада 2012 року  включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харкiв,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312;

б) Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення:

Переважне право на придбання акцій має акціонер, який є таким на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій, тобто станом на 11.04.2012.

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Реалізація переважного права на придбання акцій здійснюється протягом 23 календарних днів (17 робочих днів) та здійснюється з 03 вересня 2012 року по 25 вересня 2012 включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харкiв,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312. Заяви подаються:  з 10-00 години до 16-00 години кожного робочого дня.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до уповноваженої особи Товариства - Директора Товариства Трофіменко Володимира Васильовича, письмову заяву про придбання акцій, укладає попередній договір купівлі-продажу акцій та перераховує на поточний рахунок Товариства №26006000099036 в ПуАТ "СЕБ Банк" м. Київ, МФО 300175 кошти в національній валюті України у сумі, яка дорівнює сумарній ринковій вартості акцій, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. 

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за нотаріально посвідченим дорученням.

Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням.

Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Товариство на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку закритого (приватного) розміщення акцій

в) Строк та порядок надання заяв до уповноважених осіб емітента на придбання акцій:

Особи, які бажають придбати акції додаткового випуску, подають відповідні заяви:

-          для участі у першому етапі закритого (приватного) розміщення заяви на придбання акцій подаються акціонером на ім’я Директора Товариства Трофіменко Володимира Васильовича протягом строку реалізації акціонером свого переважного права. Строк подання заяв: з 03 вересня 2012 року по 25 вересня 2012 включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харків,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312. Заяви подаються:  з 10-00 години до 16-00 години кожного робочого дня;

-          для участі у другому етапі розміщення, заяви на придбання акцій подаються на ім’я Директора Товариства Трофіменко Володимира Васильовича. Строк подання заяв: з 19 жовтня 2012 року по 09 листопада 2012 року включно за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харкiв,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312. Заяви подаються:  з 10-00 години до 16-00 години кожного робочого дня;

На другому етапі розміщення, заяви на придбання акцій задовольняються за мірою надходження.

Письмова заява про придбання акцій на другому етапі закритого (приватного) розміщення складається у письмовій формі довільного зразку, засвідчується власноручно підписом заявника – фізичної особи або уповноваженим представником фізичної особи, або підписом керівника, скріпленим печаткою заявника – юридичної особи.

В заяві зазначається:

-          для акціонера-юридичної особи: повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичних осіб, кількість цінних паперів, що ним придбаваються;

-          для акціонера-фізичної особи: прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за нотаріально посвідченим дорученням.

Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням.

г) Строк та порядок укладання договорів на придбання акцій:

На підставі наданих заяв між акціонерами та Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій:

-          протягом строку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій укладаються договори купівлі-продажу акцій на підставі заяв, отриманих під час реалізації акціонерами свого переважного права;

-          протягом строку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій Товариство укладає договори купівлі-продажу акцій на підставі заяв, отриманих під час проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій здійснюється з 10-00 години до 16-00 години кожного робочого дня за місцезнаходженням Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харкiв,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312. 

Протягом строку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій розміщуються акції, що залишилися нерозміщеними на першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій. 

Договір купівлі-продажу акцій, відповідно до яких прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення, укладається з акціонером (його представником) окремо для кожного етапу розміщення не пізніше закінчення відповідного етапу приватного розміщення.

Фізичні особи для укладення договору повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, а саме: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Юридичні особи-резиденти для укладення договору повинні надати копії наступних документів: статуту, свідоцтва виписки з  ЄДР, довідки з ЄДРПОУ, документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи, що укладатиме договір.

ґ) Строк, порядок та форми оплати акцій:

Оплата за додатково випущені акції здійснюється на поточний рахунок Товариства грошовими коштами у національній валюті України за ціною, що дорівнює ринковій вартості акції Товариства, а саме 0 грн. 32 коп. за акцію.

Оплата 100% вартості акцій здійснюється:

-    під час реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення, оплата здійснюється в строк реалізації акціонером свого переважного права з моменту укладання попереднього договору купівлі-продажу акцій та не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій;

-    під час проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій оплата здійснюється з моменту укладання договору купівлі-продажу та не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

д) Найменування банку та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції:

№26006000099036 в ПуАТ "СЕБ Банк" м. Київ, МФО 300175.

е) Порядок здійснення оцінки не грошових внесків в оплату за акції: умовами розміщення внесення не грошових внесків не передбачено, у зв`язку з чим оцінка не здійснюється.

є) Видача уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:

Під час реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, Товариство на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій.

На другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій особі, яка оплатила акції, видається тимчасове свідоцтво, яке підтверджує оплату акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою Товариства.

Перелік уповноважених осіб із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій: Директора Товариства Трофіменка Володимира Васильовича визначено Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Для реалізації акціонерами свого переважного права заяви на придбання акцій подаються до Уповноваженої особи Товариства за адресою: 61030, Харківська обл., місто Харкiв,  вулиця Бiологiчна, будинок 19, кімната № 312. Строк подання заяв: 03 вересня 2012 року по 25 вересня 2012 включно. Заяви подаються:  з 10-00 години до 16-00 години кожного робочого дня.

 

 

Директор

ПАТ "ІНХІМФАРМТЕХ"                   _________________________/  Трофіменко В.В. /

             

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

(далі - Товариство)

(місцезнаходження Товариства: Україна, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19, код за ЄДРПОУ: 05461579)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 грудня 2012 року об 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната №312. Реєстрація учасників відбудеться з 10.30 до 10.55 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 30.11.2012 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Внесення змін до статуту ПАТ «ІНХІМФАРМТЕХ».

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19, кімната №312). Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Телефон для довідок: 731-68-76.

 

 

 

 

Директор
ПАТ "Iнхiмфармтех"                         ______________________ /Трофіменко В.В./

                                                                                м.п.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНІ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(код за ЄДРПОУ 05461579, місцезнаходження 61030, м.Харків, вул. Біологічна, 19)

повідомляє про проведення загальних зборів, які відбудуться 18 квітня 2013 року о 09.30 за адресою: м.Харків, вул. Біологічна, 19, кімната №312. Реєстрація учасників відбудеться з 09.00 до 09.25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 12.04.2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 р.
 4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності за 2012 р.
 6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний

2012 

попередній 2011

Усього активів

1433

695

Основні засоби

619

502

Довгострокові фінансові інвестиції

0

104

Запаси

3

17

Сумарна дебіторська заборгованість

83

55

Грошові кошти та їх еквіваленти

712

17

Нерозподілений прибуток

-123

-1269

Власний капітал

1294

226

Статутний капітал

1417

369

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

46

469

Чистий прибуток (збиток)

-40

-6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2920317

1476734

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

111999

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Біологічна, 19, кабінет директора, кімната №312. Відповідальна особа – Головний бухгалтер Шаламов Андрій Вікторович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

 (!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Телефон для довідок: 731-68-76.

 

 

Директор
П
АТ "Iнхiмфармтех"                                ______________________ /Трофіменко В.В./

Додаток 14

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IННОВАЦIЙНI ХIМIКО-ФАРМАЦЕВТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05461579

1.4. Місцезнаходження емітента

61030  м. Харків вул. Бiологiчна, 19

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 731-68-75 (057) 733-20-90

1.6. Електронна поштова адреса емітента

05461579@sodruzhestvo.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ixft.kh.ua

1.8. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 i більше відсотків голосуючих акцій

 

2. Текст повідомлення

14.03.2013 р. (дата отримання реєстру) керівництву емітента стало відомо, що відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, у зв'язку з чим: пакет власника акцій - фізичної особи  1 збільшився до 1152192 акцій, що складає 20.321%; пакет власника акцій - фізичної особи  2 збільшився до 1353111 акцій, що складає 23.864%; пакет власника акцій - фізичної особи  3 збільшився до 618154 акцій, що складає 10.902%; пакет власника акцій - фізичної особи  4 збільшився до 1769977 акцій, що складає 31.216%; пакет власника акцій - фізичної особи  5 зменшився до  322809 акцій, що складає 5.693%.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 3.2. Найменування посади.

 Директор ____________ Трофіменко Володимир Васильович

                                М.П.